Boeking

Indien U wilt boeken, kunt U bij de desbetreffende reis op de knop 'Boek deze reis' klikken. U krijgt dan automatisch het aanmeldsingsformulier op het scherm. Aan het eind van het formulier is er een knop 'verzenden'. U krijgt dan automatisch ook een kopie van het formulier naar Uw eigen e-mailadres gestuurd, zodat U altijd kunt controleren wat U hebt ingevuld.

N.B. Mocht U problemen hebben met het electronische formulier, dan kunt U ons ook een berichtje zenden. We sturen U in dat geval per reguliere post een aanmeldingsformulier toe.

Na het versturen van het formulier krijgt U binnen enkele dagen een bevestiging van ons met een nota. Op de nota staat de aanbetaling à 25% van de totale reissom plus de verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds à € 2,50.

Het restant à 75% van de reissom dient U zes weken vóór vertrek te voldoen. Rond die tijd versturen we ook de gegevens, zoals hotellijst en overige relevante informatie, zoals vliegtijden, lokaal geld etc.. Uiterlijk zes weken vóór vertrek, maar dikwijls al eerder, nemen we ook een beslissing over het wel of niet doorgaan van de reis. Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximum aantal 25. In sommige gevallen lukt het ook nog om met een kleiner groepje op reis te kunnen gaan. Het gemiddelde aantal ligt op 12 à 15 deelnemers.

Mocht U nog verdere vragen hebben of informatie verlangen, schroomt U dan niet contact met ons op te nemen.

 

Privacy Policy

Schiethart Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schiethart Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1.   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

2.   Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

3.   Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens;

4.   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

5.   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6.   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schiethart Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens zoals onder het tabje Contact.

 

Laatste wijziging: 16 augustus 2018